North-West

Uttar Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Ladakh, and Rajasthan